digiamo logo bile

Zásady ochrany osobních údajů

Během používání našeho webu (https://www.digiamo.cz/) můžeme sbírat různé typy vašich údajů. Obvykle sledujeme, jaké stránky si prohlížíte nebo analyzujeme typ zařízení, ze kterého nás navštívíte. Pomocí těchto činností se snažíme dále optimalizovat web pro váš nejvyšší uživatelský komfort. V určitých situacích můžeme zpracovávat i vaši e-mailovou adresu s křestním jménem.

Identifikace správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Digiamo s.r.o., se sídlem PPLK Sochora 740/34, 170 00 Praha 7, IČO: 14386755. Kontaktní e-mail: info@digiamo.cz

Účely zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Optimalizace našeho webu pro zajištění vaše lepší uživatelské zkušenosti.
 • V případě, že nás kontaktujete, budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 • Analyzujeme vaše chování na webu za účelem celkového zlepšení našich služeb.

Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to pro plnění případné smlouvy s vámi. Dále můžeme údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu naší společnosti v případě, že je to nezbytné pro zlepšení našich služeb.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo)
 • Údaje o vašem chování na webu
 • Technické údaje (IP adresa, informace o zařízení a prohlížeči)

Po jakou dobu vaše údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nejvýše však 5 let od poslední aktivní interakce.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup k vašim údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

Přenos údajů do třetích zemí

Přenos vašich osobních údajů do třetích zemí se řídí standardními smluvními doložkami, schválenými Evropskou komisí.

Zpracovatelé a třetí strany

Pro účely analýzy a marketingu mohou být vaše údaje sdíleny s našimi zpracovateli a partnery, jako jsou:

 • Google, LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

United States

 • Facebook Ideland Ltd

4 Grand Canal Square

Ireland Dublin 2

Dublin

 • RETYP, LLC

3701 Savoy Lane

West Palm Beach FL 33417

United States

 • Yande, LLC

Citybay Business Center

Werftestrasse 4, CH 6005

Lucerne

Switzerland

 • Cybot A/S

Havnegade 39,

1058 Copenhagen

Denmark

 • SendinBlue SAS

Politique de confidentialité 55

Rue d’Amsterdam 75008 Paris

France

 • Hotjar Ltd

St Julians STJ 3155

Level 2, St Julians Business Centre

Malta

 • Leadfeeder

Keskuskatu 6 E

00100 Helsinki

 • Calendly LLC

271 17TH St NW Ste 1000 Atlanta,

United States

Nemusíte se obávat, zavádíme a udržujeme technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Postupy při porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů, které by mohlo vést k vysokému riziku pro vaše práva a svobody, vás bez zbytečného odkladu informujeme o tomto porušení, stejně jako příslušné orgány dozoru.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Požadovat přístup k vašim osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, jak dlouho, kde je získáváme, komu je odevzdáváme a kdo je mimo nás zpracovává. V rámci tohoto práva u nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Požadovat opravu nepřesných údajů

V případě, že zjistíte, že naše údaje o vás jsou nepřesné anebo neúplné, máte právo na jejich opravení anebo doplnění bez zbytečného odkladu.

Požadovat výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné

V některých případech máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme pokud:

 • Vaše údaje už nepotřebujeme na účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů (a zároveň se jedná o údaje, na jejichž zpracování je nevyhnutný váš souhlas a zároveň tyto údaje nepotřebujeme už dále zpracovávat).
 • Využijete svoje právo na námitku proti zpracování při údajích, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (a my zjistíme, že už žádné takovéto oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovali, nemáme).
 • Domníváte se, že způsob našeho zpracování osobních údajů přestal být v souladu s všeobecně závaznými předpisy.

Pokud se bude v souvislosti s uplatněním práva na vymazání o jeden z výše zmíněných případů, neznamená to automaticky, že všechny vaše data okamžitě vymažeme; toto právo se neuplatňuje v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nevyhnutné pro splnění našich právních povinností anebo určení, výkon anebo obhajobu našich právních nároků. 

Požadovat přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli vy sami, a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu anebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu

Vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu.

Právo podat stížnost 

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není dotknuté vaše právo podat stížnost u příslušného úřadu, který vykonává dozor. Toto právo můžete uplatnit obzvlášť v případě, že se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracovávání vašich osobních údajů. Příslušnou stížnost můžete podat na adresu Úřadu na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Dále máte právo: 

 • Odvolat souhlas se zpracováním, kdykoli je to možné.
  • Požadovat omezení zpracování.
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak uplatnit jednotlivá práva? Kontaktujte nás.

Pro uplatnění vašich práv nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně pracování vašich osobních údajů, kontaktujte našeho pověřence na e-mailu: info@digiamo.cz

Do předmětu nezapomeňte uvést, o co se konkrétně jedná.

Vaši žádost zpracujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od podání. Ve výjimečných případech (pokud bude váš požadavek složitý), si vyhrazujeme právo prodloužit tuto dobu až o dva měsíce. O takovémto prodloužení a jeho odůvodnění vás budeme informovat.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady mohou být průběžně aktualizovány a jejich nejnovější verzi vždy naleznete na našem webu.


Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram